Corporate Social Responsibility

FREJA Group är en till 100% privatägd nordisk verksamhet med strategiskt placerade kontor i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Kina. Våra primära tjänster består av dedikerade transport- och logistiklösningar. Antal anställda vid 2017 års början uppgick till ca 600 i Norden samt 5 i Kina.

FREJA tar sitt samhällsansvar på största allvar och det är integrerat i sättet FREJA driver företaget på. Detta betyder att ansvar och ordning är nyckelord i vår affärsutveckling och vårt varumärke. Konkret innebär detta att FREJA med ett ansvarsfullt affärsmannaskap har fokus på arbetsplatsen och samhället och försöker dagligen minska miljöpåverkan. FREJA fokuserar på långsiktiga och ömsesidiga relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

I FREJA har vi åtagit oss att säkra hållbarhet, hög affärsmoral och etik samt full integritet. Vi ser till att gällande lagar och förordningar alltid följs.  FREJA har utarbetat en ”Uppförandekod/Code of Conduct” som beskriver vad FREJA anser vara god affärsmoral och etik till alla underleverantörer som utför transporter för FREJA.

För att ytterligare systematisera och synliggöra vår CSR-insats har vi under våren 2017 godkänt FN: s Global Compact. FREJA kommer under år 2018 att publicera sin första utvecklingsrapport som uppfyller de danska rättsliga kraven på CSR-redovisning i årsredovisningen.

CSR – De 10 principerna i FN’s Global Compact

Mänskliga rättigheter

  1. FREJA stödjer och respekterar internationellt proklamerade mänskliga rättigheter
  2. FREJA ser till att vi inte medverkar i kränkningar av de mänskliga rättigheterna

FREJA arbetar aktivt för att organisationen ska präglas av jämställdhet och ha en inkluderande kultur. Därför arbetar vi aktivt med mångfald i fråga om kön, ålder, etnicitet, handikapp, sexuell läggning, tro och religion. Oavsett potential, nationalitet och status måste alla behandlas professionellt och med hänsyn tagen till individuella behov och önskemål.

Arbetsförhållanden

  1. FREJA upprätthåller föreningsfriheten och verkar för rätten till kollektiva förhandlingar
  2. FREJA stödjer eliminering av alla former av tvångsarbete
  3. FREJA stödjer ansträngningarna för att avskaffa barnarbete
  4. FREJA tar avstånd från diskriminering i fråga om arbetsplats- och anställningsförhållanden

FREJAnitens hållningar utgör kärnvärdet för såväl internt som externt arbete i verksamheten. Utöver personalpolitiken, som reglerar anställningsvillkoren, har FREJA en policy som fokuserar på ett hälsosamt arbetsliv. Företagshälsovårdssystem finns implementerat – dels för att förebygga frånvaro och minska oundviklig frånvaro – samt för att upprätthålla ett hälsosamt välbefinnande på arbetsplatsen.

För att säkra nödvändig kompetensförsörjning har FREJA en HR-strategi som stödjer detta. Vi genomför intern utbildning och motiverar medarbetare till vidareutbildning. FREJA har tydliga tillväxtmål. Därför är det viktigt att kunna attrahera och behålla de mest kvalificerade kompetensresurserna inom verksamheten.

FREJA arbetar kontinuerligt med att minska antalet arbetsskador och sjukfrånvaro.

Styrelsen och ledningen bygger sitt arbete på att organisationen representerar olika typer av  kvalifikationer, åldersgrupper och kön och att i övrigt inte vara diskriminerande.

Koncernen har idag inga kvinnliga representanter i styrelsen. FREJA har kontinuerligt fokus på denna fråga och i framtida ersättningar av styrelseledamöter eller vid utökning av styrelsen arbetar vi aktivt med att inkludera kvinnor med rätt kompetenser och kvalifikationer. Målet är att ha minst en kvinnlig medlem i styrelsen senast år 2019.

CSR och miljö

  1. FREJA stödjer försiktighetsprincipen miljömässiga utmaningar
  2. FREJA tar initiativ för att främja ett ökat miljöansvar
  3. FREJA uppmuntrar till utveckling och spridning av miljövänlig teknik

FREJA Transport & Logistics i Danmark och Sverige är certifierade enligt DS/EN ISO 14001: 2015 och 9001: 2015.

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera den skadliga miljöpåverkan genom att minska tomtrailertransporter och optimera fyllnadsgraden på samtliga transportenheter.

FREJA kräver att kontrakterade underleverantörer som minimum tillhandahåller fordon med EURO klass 4-motorer. Miljöcertifieringssystemet ökar medvetenheten hos såväl leverantörer som anställda och kunder vad gäller värdet av att följa de uppställda direktiven.

Implementation av elektroniska IT-lösningar minskar användningen av papper inom FREJA och våra samarbetspartners.

Vi fokuserar kontinuerligt på att minska vår totala energiförbrukning.

FREJA har ett ledningssystem som säkerställer registrering och uppföljning av kvalitets- och miljöfokusområden och avvikelser med syfte att förbättra dessa. Dessutom säkerställer ledningssystemet att vi ständigt utvecklas positivt. FREJA har sett positiva förbättringar inom flera områden.

FREJA är AEO-certifierade (Authorized Economic Operator) inom EU. AEO är en tullrelaterad certifiering med fokus på ekonomi, tull och säkerhet.

Finansiella och affärsrelaterade frågor 

  1. FREJA motarbetar korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor

FREJA har åtagit sig att säkra hållbarhet, hög affärsmoral och etik samt full integritet. Vi vet att det finns olika företagskulturer runt om i världen. Därför måste vi kunna hantera både nationella och internationella regelverk. Vi har definierat etiska regler för våra anställda. Ingen anställd får ta emot mutor i någon form såsom presenter, lån eller avdrag.

Alla anställda måste respektera FREJA’s personalpolicy och arbetsmiljölagstiftning samt vår Uppförandekod/Code of Conduct.

Vi litar på att våra underleverantörer som utför transporter för oss följer kraven i ”Code of Conduct for Suppliers to FREJA”, som tydligt definierar vad vi anser vara god affärsmoral och etik.

CSR report 2017 CSR report 2018

För mer information om FN: s Global Compact, följ länken