Społeczna odpowiedzialność BIZNESU

Wybraliśmy odpowiedzialne zachowania biznesowe

We FREJA przywiązujemy wagę do społecznej odpowiedzialności i jest ona integralną częścią naszej działalności. Oznacza to, że odpowiedzialność i staranność to słowa kluczowe w rozwoju naszej firmy i budowaniu świadomości marki. W szczególności oznacza to, że przy odpowiedzialnym zachowaniu biznesowym, FREJA koncentruje się na miejscu pracy i ogólnie na społeczeństwie, a my na co dzień staramy się ograniczać nasze oddziaływanie na środowisko. FREJA ceni długotrwałe i wzajemne relacje z klientami, dostawcami i partnerami.

We FREJA zobowiązaliśmy się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju, wysokiej odpowiedzialności biznesowej i etycznej, a także pełnej integralności. Dbamy o to, aby w każdym momencie respektować obowiązujące przepisy. FREJA opracowała „Kodeks postępowania dla dostawców FREJA”, który opisuje, co FREJA uważa za prawidłową moralność biznesową i etykę dla wszystkich poddostawców zajmujących się transportem dla FREJA.

Dla dalszego usystematyzowania i zobrazowania naszych wysiłków w zakresie CSR, wiosną 2017 r. przystąpiliśmy do Global Compact ONZ. W maju 2018 r. opublikowaliśmy nasze pierwsze sprawozdanie dotyczące rozwoju, które spełnia duńskie wymogi prawne dotyczące oświadczenia CSR w sprawozdaniu rocznym.

10 zasad United Nations Global Compact

  • FREJA popiera i respektuje międzynarodowe prawa człowieka
  • FREJA zapewnia, że nie jesteśmy współwinni w naruszeniach praw człowieka
  • FREJA popiera wolność zrzeszania się i uznaje skutecznie prawo do rokowań zbiorowych
  • FREJA wspiera eliminację wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej
  • FREJA wspiera wysiłki na rzecz zniesienia pracy dzieci
  • FREJA eliminuje dyskryminację w zakresie zatrudnienia i zawodu
  • FREJA popiera ostrożne podejście do wyzwań związanych z ochroną środowiska
  • FREJA podejmuje inicjatywy promujące większą odpowiedzialność za środowisko
  • FREJA zachęca do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska
  • FREJA sprzeciwia się korupcji we wszystkich jej przejawach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

W naszym raporcie CSR zobaczysz, jak pracujemy we FREJA, aby sprostać naszym celom i odpowiedzialności, do której się zobowiązaliśmy. W raporcie opisujemy bieżące projekty i nowe inicjatywy, które pomogą nam zrealizować cel na przyszły rok. Ponadto przedstawiamy kilka kluczowych danych, które pokazują rozwój w zakresie środowiska i odpowiedzialności.

Krótko mówiąc: otwieramy księgę na wiele obszarów, o których nie mówiliśmy wcześniej publicznie. Wierzymy, że wzmocni to nasz wizerunek jako wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera.

RAPROT CSR 2017 RAPROT CSR 2018

Program anonimowych informatorów

W celu zapewnienia przejrzystości i uczciwości wdrożyliśmy wewnętrzny program informatorów. Pracownicy mogą zgłaszać naruszenia zasad i wytycznych FREJA za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zewnętrzny dostawca zarządza programem, aby zapewnić anonimowość naszym pracownikom. Podmioty zewnętrzne dla FREJA mogą również zgłosić naruszenia obowiązujących zasad.

Jeśli chcesz skorzystać z naszego programu zgłaszania nieprawidłowości, możesz to zrobić poniżej

Informator