1 lutego 2022 r. wchodzi w życie drugi etap Pakietu Mobilności EU


Jak dotąd UE nie opublikowała wytycznych dotyczących wdrożenia Pakietu Mobilności UE, który
zostanie wdrożony 1 lutego 2022 r. Mając to na uwadze odwołujemy się do naszych wcześniejszych
informacji z września 2021 r.

1 września 2021

Unijny Pakiet Mobilności określa warunki pracy kierowców wprowadzając szereg zmian w przepisach
odnoszących się między innymi do czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sposobu delegowania, oraz
tzw. sprawiedliwej konkurencji. Niestety przyjęte regulacje prowadzą również do wzrostu kosztów
funkcjonowania firm transportowych.

Po kilku latach negocjacji, w lipcu 2020 r. UE uchwaliła tzw. Pakiet Mobilności.
Unijny Pakiet Mobilności wyznacza nowe standardy wynagrodzeń i warunków pracy kierowców
ciężarówek. Niektóre części Pakietu Mobilności zostały wdrożone, inne zaczną obowiązywać
stopniowo w kolejnych latach.

Uważamy za pozytywne, że UE tworzy wspólne przepisy dotyczące warunków pracy kierowców, ale
niestety zmiana i zaostrzenie przepisów zwiększa koszty funkcjonowania przedsiębiorstw
transportowych.

Nowe regulacje oznaczają, że kierowcy mają prawo do powrotu do kraju ojczystego co cztery
tygodnie, dlatego transporty muszą być odpowiednio zaplanowane. Ponadto sam pojazd musi co
osiem tygodni wracać na adres rejestracyjny firmy. Koszty podróży związane z powrotem kierowcy do
kraju ojczystego pokrywa pracodawca.

Pakiet wprowadza nowe reguły związane z zasadami jazdy i odpoczynków kierowców. Te ostatnie
trwające powyżej 45 godzin muszą odbywać się poza ciężarówką i wymagane jest posiadanie
dokumentacji na potwierdzenie tego faktu.. Wreszcie, wprowadzono zapis obligujący pracodawcę
kierowcy do wypłaty mu takiego samego wynagrodzenia jakie otrzymują kierowcy w kraju, w którym
akurat się znajduje.

Powyższe zmiany zaowocowały pytaniami od Klientów FREJA, czy jesteśmy w stanie wycenić
zwiększone koszty w związku z wdrożeniem Pakietu Mobilności. Jednak na obecnym etapie nie
jesteśmy w stanie tego zrobić. Jest wysoce niepewne, ilu kierowców i przewoźników zdecyduje się
opuścić branżę transportową ze względu na zwiększone wymagania związane z powrotem do kraju
ojczystego, wzrostem wynagrodzeń i ogólną administracją.

Tym niemniej analizujemy i bacznie przyglądamy się rozwojowi sytuacji, ale na ostateczne wnioski z
wprowadzanych zmian trzeba będzie poczekać miesiące, a nawet lata.

Najnowsze wiadomości