Informasjon om pris- og avtaleendringer


Please see the English versions of the information letters below the Norwegian text.

Informasjon om pris- og avtaleendringer

Som følge av kostnadsøkninger, justerer vi våre priser med virkning
fra 01.12.2017 som følger:

 Bilfrakt og transport + 5,0 %
 Fly-/sjøfrakt  Reguleres i takt med markedet
Tilleggs-/spedisjonstjenester + 3,0 %
Handling Pharma og 3PL + 4,5 %
Lagerleie + 3,0 %

Det kan også være nødvendig å foreta individuelle vurderinger.

Store økninger i bomavgiftene fører til justering av vår bomavgift. Den nye bomavgiften gjelder alle våre produkter og kommer som et tillegg på våre fraktfakturaer.

Det henvises i tillegg til våre enhver tid gjeldende Generelle Betingelser som følger med alle avtaler. Disse kan fåes tilsendt på forespørsel.

Vennligst ta kontakt med din faste kontaktperson i salgsavdelingen dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Med vennlig hilsen

FREJA Transport & Logistics AS

 

Les våre prisjusteringsbrev her:

Bil-, fly- og sjøfrakt samt spedisjon

Lager, Pharma og 3PL tjenester

Read our information letters here:

Road, Air and Sea Freight and Spedition Services

Storage, Pharma and 3PL Services

Siste nytt