Incoterms 2010

Incoterms® (International Commercial Terms) er en betegnelse for standardiserede regler i forbindelse med købs- og salgsaftaler.

I forbindelse med nationale og internationale transporter definerer Incoterms® bl.a., hvornår risikoovergangen finder sted mellem køber og sælger, og hvem af parterne der afholder omkostningerne under transporten. Incoterms® er et registreret handelsmærke, som er oprettet af International Chamber of Commerce.

Nedenfor følger en række korte beskrivelser af de 11 regler fra Incoterms® 2010-version. Disse regler bør læses i reglernes fulde sammenhæng og kan indhentes fra ICC BusinessBookstore.

Listen er gældende fra 1. januar 2011.

Regler for samtlige transportformer

EXW Ex Works

“Ex Works” betyder, at sælger foretager levering, når denne stiller godset til købers rådighed på sælgers forretningssted eller et andet angivet sted (dvs. fabrik, lager eller lignende). Sælger behøver hverken at læsse godset på et afhentningskøretøj eller klarere godset til eksport, hvor en sådan klarering er nødvendig.

FCA Free Carrier

“Free Carrier” betyder, at sælger leverer godset til en fragtfører eller en anden person udpeget af køber, og dette sker på sælgers forretningssted eller et andet aftalt sted. Parterne skal forinden have aftalt leveringsstedet, da risikoen overgår til køber på dette sted.

CPT Carriage Paid To

“Carriage Paid To” betyder, at sælger afleverer godset til speditøren eller en anden person, som er udpeget af sælger, på et aftalt sted (såfremt et sådant sted er blevet aftalt mellem parterne), og at sælger skal afholde de nødvendige transportomkostninger, til godset er ankommet til det angivne bestemmelsessted.

CIP Carriage And Insurance Paid To

“Carriage and Insurance Paid to” betyder, at sælger leverer godset til speditøren eller en anden person, der er udpeget af sælger, på et aftalt bestemmelsessted (såfremt et sådant sted er blevet aftalt mellem parterne), og sælger skal afholde de nødvendige transportomkostninger, til godset er ankommet til det angivne bestemmelsessted.

Sælger er ligeledes forpligtet til at tegne en vareforsikring til dækning af købers risiko for varens beskadigelse eller undergang under transporten. Køber skal ved CIP være opmærksom på, at sælger kun er forpligtet til at tegne forsikring til minimumsdækning. Såfremt køber ønsker yderligere forsikringer, skal denne aftale dette udtrykkeligt med sælger eller selv tegne evt. tillægsforsikringer.”

DAT Delivered At Terminal

“Delivered at Terminal” betyder, at sælger har leveret godset, når dette er aflæsset og stillet til købers disposition ved en angivet terminal på et aftalt bestemmelsessted. Ved “Terminal” forstås et sted, uanset om dette er overdækket eller ej, herunder kaj, lager, containergård eller vej-, bane- eller luftterminal. Sælger bærer alle risici i forbindelse med transport til og aflæsning af godset på terminalen på det aftalte bestemmelsessted.

DAP Delivered At Place

“Delivered at Place” betyder, at sælger leverer godset, når det er stillet til købers rådighed på det ankomne transportmiddel og nu kan aflæsses på det aftalte bestemmelsessted. Sælger bærer alle risici i forbindelse med transporten til den angivne destination.

DDP Delivered Duty Paid

“Delivered Duty Paid” betyder, at sælger leverer godset, når det er stillet til købers rådighed, klareret til import på det ankomne transportmiddel og klar til aflæsning på den aftalte destination. Sælger afholder alle omkostninger og bærer alle risici i forbindelse med transporten af godset til destinationen og er samtidig forpligtet til at klarere varerne – ikke kun til eksport men også til import, samt betale evt. afgifter til både eksport og import og udføre alle toldformaliteter.

Regler for søtransport og transport ad nationale vandveje

FAS Free Alongside Ship
“Free Alongside Ship” betyder, at sælger leverer godset, når det er ved skibssiden (f.eks. på kajen eller på en lastepram) i den afskibningshavn, som køber har angivet. Risikoovergangen for tab og beskadigelse af godset finder sted, når godset er leveret ved skibssiden, og køber afholder derefter alle udgifter.

FOB Free On Board
“Free On Board” betyder, at sælger leverer godset om bord på et skib angivet af kunden i den aftalte afskibningshavn. Risikoovergangen for tab og beskadigelse af godset finder sted, når godset er kommet om bord på skibet, og køber afholder derefter alle udgifter.

CFR Cost and Freight
“Cost and Freight” betyder, at sælger leverer godset, når det er kommet om bord på skibet. Risikoovergangen for tab og beskadigelse af godset finder sted, når godset er kommet om bord på skibet. Sælger afholder udgifter og fragt i forbindelse med transport af godset til den aftalte destinationshavn.

CIF Cost, Insurance and Freight
“Cost, Insurance and Freight” betyder, at sælger leverer godset om bord på skibet. Risikoovergangen for tab og beskadigelse af godset finder sted, når godset er kommet om bord på skibet. Sælger afholder udgifter og fragt i forbindelse med transport af godset til den aftalte destinationshavn.

‘Sælger er endvidere forpligtet til at tegne en forsikring til dækning af købers risiko for tab eller beskadigelse af godset under transporten. Køber skal være opmærksom på, at ved CIF er sælger kun forpligtet til at tegne forsikring med minimumsdækning. Såfremt køber ønsker yderligere forsikringer, skal denne aftale dette udtrykkeligt med sælger eller selv tegne evt. tillægsforsikringer.