Genvägen till
ett smidigt samarbete.

Allt om hur du samarbetar med oss
Här har vi samlat användbar information som säkerställer ett smidigt samarbete. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att kontakta oss! 

NSAB 2015

Alla uppdrag utförs i enlighet med Nordiska Speditörsförbundets Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015). Bestämmelserna begränsar speditörens ansvar som kontraktspart i avtalet enligt §3 B för förlust, försämring eller skada av/på gods till SDR 8,33 per kilo vid försening upp till fraktens belopp och för alla andra förluster till SDR 100 000 för varje uppdrag (§21). Speditörens ansvar som mellanhand enligt § 3 C är begränsad till SDR 50 000 för varje uppdrag och totalt för en och samma händelse till SDR 500 000 (§24).

Vid lagring är speditörens samlade ansvar för skada vid ett och samma tillfälle begränsat till SDR 500 000 (§25)

Särskild uppmärksamhet riktas mot nätverksklausulen (§2), krav mot speditören preskriberas efter ett år (§28) och att panträtten (§14) omfattar såväl aktuella som tidigare krav. 

 

Ser fram emot ett framgångsrikt samarbete i dag och i framtiden

Kontakta oss

Incoterms 2010

Incoterms® (International Commercial Terms) är en term för standardiserade regler i inköps- och försäljningsavtal. I samband med nationella och internationella transporter, definierar Incoterms® – bland annat – när risken övergår mellan köpare och säljare, och vilken av parterna som bär kostnaderna under transporten. Incoterms® är ett registrerat varumärke som tillhör International Chamber of Commerce.

Nedan följer korta beskrivningar av de 11 reglerna i 2010 års utgåva av Incoterms®.
Dessa ska ses som sammanfattningar av de kompletta, officiella regeltexterna som finns att få tag på hos  ICC BusinessBookstore.

Listan är aktuell per den 1 januari 2011.

Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transport- medel som köparen bestämt.

Det är köparen som skall ordna export, import, tullformaliteter samt stå för alla kostnader och risker. EXW är enligt Incoterms det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan brukas vid alla sorter av transporter. Köparen står faran för godset under hela transporten Ev. försäkring tecknas av köparen.

FCA, Free Carrier
(Fritt lastat) (Med angiven plats)

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på köparen. Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och meddela köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, tala om för säljaren var varorna ska överlämnas samt utföra tull- deklaration för importen. FCA går att använda vid alla former av transporter. Ev. försäkring tecknas av köparen.

CPT, Carriage Paid To
(Frakt betald till) (Med angiven bestämmelseort) 

Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats. Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. För det mesta sker transporten i containers. Det är köparen som tecknar försäkring och handhar importen av varorna. CPT kan användas vid alla former av transporter och är brukligt vid t ex container- transporter. Faran övergår då godset avlämnats till den förste fraktföraren. Ev. försäkring tecknas av köparen.

CIP, Carriage and Insurance Paid To
(Frakt och försäkring betald till) (Med angiven bestämmelseort)

CIP är liktydigt med CPT förutom att säljaren tecknar en försäkring (med minimalt skydd). Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och ev andra dokument som avtalats. Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. Det sker för det mesta i containers. Det är köparen som sköter importen av varorna. Gällande överlåtelse av försäkringsdokument och risker se CIF. CIP kan användas vid alla former av transport och är vanlig vid container- transporter. Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort.


DAP, Delivered At Place 
(Levererat angiven plats)

Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAP kan användas för alla former av transporter. Säljaren står faran för godset under hela transporten. Ev. försäkring tecknas av säljaren. 

DAT, Delivered At Terminal
(Levererat angiven terminal)

Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAT kan användas för alla former av transporter. Säljaren står faran för godset under hela transporten inklusive lossningen vid terminalen. Ev. försäkring tecknas av säljaren. 


DDP, Delivered Duty Paid
(Levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet)

Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen. DDP kan användas vid alla transporter. Säljaren står faran för godset under hela transporten. Ev försäkring tecknas av säljaren.

FAS, Free Alongside Ship
(Fritt fartygets sida) (Med angiven inlastningshamn)

FAS används bara vid sjötransporter. Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen. Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader. Köparen ska skriva kontrakt angående transport, betala transportkostnaden samt utföra tullformaliteter för export och import. Säljaren ska hjälpa köparen med den dokumentation som kan behövas vid tulldeklarationen för export, om köparen begär detta. Ev. försäkring tecknas av köparen. 


FOB, Free On Board
(Fritt ombord) (Med angiven inlastningshamn)

FOB används bara vid sjötransport. Säljaren har uppfyllt sin skyldighet när varorna placerats ombord på fartyget i den inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för lastningskostnaderna. Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren ska också meddela köparen när varorna har levererats. Transporten ordnas av köparen. Han måste informera säljaren om transporten för att denne ska kunna organisera lastning av varorna. Köparen står för kostnaderna efter det att varorna placerats ombord och ombesörjer importen av varorna. Ev. försäkring tecknas av köparen. 


CFR, Cost and Freight
(Fri kostnad och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CFR används endast vid sjötransport. Export och transport sköts av säljaren som också står för kostnaderna till ankomsthhamnen. Säljaren står för risken vid skador och förlust av varorna tills de placerats ombord på fartyget  i lastningshamnen. Risken övergår på köparen när varorna lastats i lastningshamnen. Säljaren ska meddela köparen när varorna lastats samt informera om när transportens beräknas ankomma.  Ev. försäkring tecknas av köparen.


CIF, Cost, Insurance, Freight
(Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CIF används bara vid sjötransport. CIF betyder att båda parter har samma skyldigheter och rättigheter som vid CFR med undantag att säljaren har skyldighet att teckna och betala en varuförsäkring för sjötransporten i köparens nman.

Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att vid skador eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen. 
Säljarens är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen ha en försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för kostnaden, om man inte avtalat något annat i köp-sälj avtalet. Det är köparen som ska ordna med importen och avlastningen i ankomsthamnen om det inte ingår i transporten. Försäkring skall tecknas av säljaren för köparens räkning till angiven destinationshamn.

Kontoutdrag

Med anledning av vårt mål att göra våra arbetsprocesser mer effektiva och minska vår belastning på miljön, skickar vi alla våra kontoutdrag elektroniskt, via e-post, för att helt och hållet undvika pappersanvändning. Kontoutdrag som vidarebefordras via e-post är i PDF-format, så Acrobat Reader behövs.

Om du vill få kontoutdrag elektroniskt, vänligen skicka din e-postadress, till vår ekonomiavdelning kundreskontra@freja.com. Kom ihåg att uppge ditt kundnummer hos FREJA.

Bankinformation

FREJA Transport & Logistics AB 
Box 7127
S-250 07 Helsingborg
E-mail: kua@freja.com 
VAT: SE556700393301

 

 

Bankinformation FREJA Transport & Logistics AB

Tillägg

2019 Diesel och bunkertillägg 

 Danmark     
pnr 10-49    
Danmark        
pnr 50-99        
Finland Norge  Baltikum 
Mars 43,68% 45,48% 44,08% 38,48% 45,74%
Feb 42,03% 43,36% 42,43% 36,36% 44,09%
           
 Europa Väst Europa Öst     UK                       Inrikes    
Mars 34,87% 34,87% 40,52%      24,80%
Feb 33,99% 33,99% 39,51%      24,07%

 

2019 Valutatillägg gällande offerter i SEK

Vecka 12 Vecka 11 Vecka 10 Vecka 9
17,60% 17,60% 17,60% 17,60%
Vecka 8 Vecka 7 Vecka 6 Vecka 5
16,10% 16,10% 15,40% 14,60%

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK

Vecka 12 Vecka 11

Vecka 10

Vecka 9

0,26%

0,22% 0,28% 0,21%

Vecka 8

Vecka 7

Vecka 6

Vecka 5
0,47% 0,53% 0,70% 0,96%

2019 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken) 

Vecka 12 Vecka 11 Vecka 10 Vecka 9
0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
Vecka 8 Vecka 7 Vecka 6 Vecka 5
0,70% 0,70% 0,90% 1,10%

 

 

MAUT tabell

Maut tabell 2019

Belgisk vägskatt

Belgisk vägskatt

Fransk minimilön fr 2016-11-01

Fransk minimilön

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Trängselskatt och storstadstillägg

Trängselskatt och storstadstillägg

Information om helgdagar i Europa

Helgdagar i Europa 2019

 

System Alliance Europe

System Alliance Europe är ett samarbete mellan ledande europeiska transportföretag som är trendsättare inom processoptimering och produktutveckling med särskilt fokus på hög kvalitet och individuella kundbehov.
Sedan starten 2005 utvecklas SAE kontinuerligt. 2016 blev FREJA medlem i Danmark, Norge och Sverige och nu består nätverket av 61 effektiva partners med 203 kontor i 32 europeiska länder.
Kärnkompetensen i samarbetet är styckegodssändningar. Tjänsterna som partnerna tillhandahåller utöver styckegods sändningar är logistik lösningar för alla behov.

 

 

Länk till SAE

Utmana oss gärna

Med 30 års erfarenhet av logistik och transportsystem vågar vi lova att vi hittar den bästa lösningen för dig. Vi ser helt enkelt till att ditt gods kommer fram i tid, säkert och till rätt pris.

Har du behovet, har vi lösningen

Låt oss hitta en lösning för dina behov.

Har du behov av effektiv väg-, sjö- eller flygtransport? Söker du en lösning för mer krävande speditionsuppdrag, eller logistiklösningar för ditt företag? Du kanske har frågor eller synpunkter kring våra tjänster? Eller är du helt enkelt intresserad av FREJA och de möjligheter vi kan erbjuda? Fyll i formuläret och kontakta oss!

`