Kunnskap er makt.
Lær hvordan du gjør forretninger med oss.

Snarveien til et godt samarbeid
Her er nyttig informasjon som vi har samlet seg for å sikre at samarbeidet er enkelt og effektivt. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du kontakte oss.

Fakturering

Her er en veiledning i å utstede fakturaer til FREJA Transport & Logistics AS. Andre språkversjoner finnes som nedlastbare PDF filer.

Informasjon til våre leverandører

Alle fakturaer skal sendes til følgende mailadresse: invoice.no@freja.com

Alternativt pr post til:

FREJA Transport & Logistics AS
Snipetjernveien 2
NO-1405 Langhus

VAT: NO927908492

 

For å sikre en effektiv og korrekt håndtering av fakturaene må vi understreke følgende krav vedrørende informasjon fra alle som leverer varer eller tjenester til FREJA AS.

Alle fakturaer må ha referansenummer fra FREJA AS, samt navn på kontaktperson (hvis noen). Ved kjøp av transporttjenester må fakturaen alltid inkludere FREJA referansenummer (f.eks 15- E- 11- 08 -5020) som består av; År - Import (I) eller Eksport (E) – Avdeling - Måned - Løpenummer.

Ved kjøp av andre tjenester skal fakturaen alltid inneholde navn på kontaktperson hos FREJA AS. Vedrørende bankopplysninger må alltid SWIFT- og IBAN adresse oppgis. Merk: Uten riktige referanser, og/eller navn på kontaktperson, kan vi ikke godkjenne en faktura, og vi vil ikke være i stand til å gjennomføre betalingen.

Fakturaer uten riktige referanser, eventuelt mangelfulle opplysninger, returneres til leverandøren uten oppgjør.

Spørsmålet om hvilken referanse som er kreves må stilles direkte til kontaktperson i FREJA, hvis ikke denne oppgir opplysningene selv.

Vi håper at du raskt vil være i stand til å sette deg inn i, og arbeide i henhold til disse rutiner. Vi ser frem til et kontinuerlig og fruktbart samarbeid.

Med vennlig hilsen
FREJA Transport & Logistics AS

Ser frem til et vellykket samarbeid i dag og i fremtiden.

Kontakt oss

NSAB 2015

Alle tjenester utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015). Som avtalepart jfr.§ 3 B er speditørens ansvar for tap, manko eller skade på gods og for forsinkelse begrenset i henhold til § 27, siste ledd. For øvrig i samsvar med § 17, 18, 19 og 21. For alle andre tap er ansvaret begrenset til SDR 100.000 for hvert oppdrag (§ 21). Som formidler jfr. § 3 C er speditørens ansvar begrenset til SDR 50 000 for hvert oppdrag og for samtlige kunder som er involvert i samme hendelse til SDR 500 000 (§ 24). For lagring, er det totale ansvaret begrenset til SDR 500.000 for samtlige kunder som er involvert i samme hendelse til SDR 500 000 (§ 25). Pant i varer (§ 14) gjelder både nåværende og tidligere krav.

FREJA Transport & Logistics anbefaler våre kunder å sikre den totale veriden av varene ved å tegne egen forsikring.

 

Incoterms 2010

Incoterms® (International Commercial Terms) er en betegnelse på standardiserte regler i kjøps- og salgsavtaler mellom nasjonale og internasjonale transportører. Incoterms® definerer blant annet hvem av partene som må bære kostnadene ved uhell som følge av at både kjøper og selger velger å ta høy risiko. Incoterms® er et registrert varemerke for International Chamber of Commerce

Nedenfor er korte beskrivelser av de 11 reglene fra Incoterms® 2010-utgaven. Disse bør leses i sammenheng med teksten i det fullstendige regelverket som kan fås fra ICC BusinessBookstore.

Listen er gyldig fra 1. januar 2011. 

 

EXW Ex Works
«Ex Works» betyr at selgeren leverer når varene plasseres til disposisjon for kjøperen ved selgerens lokaler eller annet navngitt sted (dvs. arbeidsted, fabrikk, lager, etc.). Selgeren trenger ikke å laste varen, og trenger heller ikke å fjerne varer som skal eksporteres hvis en slik avklaring er aktuelt.

FCA Free Carrier
«Free Carrier» betyr at selgeren leverer varene til transportøren, eller en annen person utpekt av kjøperen, ved selgerens lokaler eller et annet navngitt sted. Det er et godt råd til begge parter å spesifisere så tydelig som mulig angitt sted for levering ettersom risikoen overtas av kjøperen på dette tidspunktet.

CPT Carriage Paid To
«Carriage Paid To» betyr at selgeren leverer varene til transportøren, eller en annen person utpekt av selger, på avtalt sted (dersom et slikt sted er avtalt), og at selgeren i henhold til kontrakten må betale kostnadene ved transport som er nødvendig for å bringe varene til bestemmelsesstedet.

CIP Carriage og forsikring betalt til
«Carriage og forsikring betalt til» betyr at selgeren leverer varene til transportøren, eller en annen person, utpekt av selger, på et avtalt sted (dersom et slikt sted er avtalt mellom partene), og at selgeren i henhold til kontrakt må bekoste transport nødvendig for å bringe varene til bestemmelsesstedet.

«Selgeren har også kontraktfestet forsikringsdekning mot kjøpers risiko ved tap av eller skade på varene under transporten. Kjøperen bør merke seg at under CIP-reglene er selger kun ansvarlig for forsikring på minimalt nivå. Dersom kjøperen ønsker å ha større forsikringsbeskyttelse, vil det enten avtales med selgeren, eventuelt inngå egne ekstra forsikringsavtaler.»

DAT levert på Terminal
«Levert på terminal» betyr at selgeren leverer når varene i det øyeblikk de blir losset fra det aktuelle transportmiddel, og er til rådighet for kjøperen på en navngitt terminal i en bestemt havn eller et avtalt sted. «Terminal» defineres som et sted, med eller uten kaianlegg, lager, containerhavn, vei, tog eller flyfraktterminal. Selgeren bærer all risiko involvert i å bringe varene til bestemmelsesstedet og har ansvar for lossing ved terminalen, i den navngitte havn eller på avtalt sted.

DAP levert på stedet
«Levert på stedet» betyr at selgeren leverer varen i det den er til disposisjon for kjøperen på de ankomne transportmiddel og er klar for lossing på avtalt bestemmelsessted. Selgeren bærer all risiko involvert i å bringe varene til angitt sted.

DDP Delivered Duty Paid
«Delivered Duty Paid» betyr at selgeren leverer varene når varen er stilt til disposisjon for kjøperen, klarert for import på de ankomne transportmiddel, og klar for lossing på oppgitte bestemmelsessted. Selgeren bærer alle kostnader og hefter for all risiko involvert i å bringe varen til bestemmelsesstedet. Selger har dessuten en forpliktelse til å fjerne varer, ikke bare for eksport, men også for import, tilknyttede kostnader, samt sørge for at alle formaliteter er i orden. 

«Free Alongside Ship» betyr at selgeren leverer når varene er plassert ved siden av fartøyet (for eksempel på en kai eller en lekter) på en utskipningshavn bestemt av kjøper. Risikoen for tap av, eller skade på, god flyttes når varene er om bord i skipet. Fra dette øyeblikk er kjøperen ansvarlig for alle videre kostnader.

FOB Free On Board
«Free On Board» betyr at selgeren leverer varene om bord i det fartøyet som kjøperen har angitt, på det oppgitte utskipningshavn, eller annet avtalt sted. Risikoen for tap av eller skade på gods flyttes i det varene er om bord i fartøyet. Herfra har kjøperen ansvar for alle videre kostnader.

CFR Cost and Freight
«Cost and Freight» betyr at selgeren leverer varene om bord i fartøyet, eller sørger for at de blir levert som avtalt. Risikoen for eventuelt tap av, eller skade på, gods flyttes når varene er om bord i fartøyet. Selgeren må i henhold til kontrakt bekoste det som er nødvendige for å bringe varene til den navngitte anløpshavn.

CIF Cost, Insurance and Freight
«Cost, Insurance and Freight» betyr at selgeren leverer varene om bord i fartøyet, eller sørger for at varene blir levert som avtalt. Risikoen for tap av, eller skade på, gods flyttes når varene er om bord i fartøyet. Selgeren må i henhold til kontrakt bekoste det som er nødvendige for å bringe varene til den navngitte anløpshavn.

«Selgeren har også et kontraktfestet ansvar for forsikring mot kjøpers risiko for tap av, eller skade på, gods under transport. Kjøperen bør merke seg at under CIF-reglene er selger bare nødt til å dekke den minimale forsikringssummen. Dersom kjøperen ønsker større forsikringsbeskyttelse, må det enten avtales tydelig med selgeren, eventuelt avtale egne ekstra forsikringsordninger.»

Gjeldende tillegg

Energitilegg innlandstransport:

2019 Prosent
Mars 10,30%
Feb 10,10%

Oljetilegg internasjonal transport:

2019 Prosent
Mars 33,34%
Feb 32,07%

Valutatillegg internasjonal transport:

  Måned Prosent
England Feb 6,10%
Kontinent Feb 16,20%
Norden Feb 15,50%
Sveits Feb 20,69%

Havneavgift:

Norge 20 NOK pr tonn Min 71 NOK

Beregning av tilleggene:

Tilleggets justering skjer den 10. hver måned  og er basert på siste tids gjennomsnittlige diselpriser ifølge EU's Energy portal, sammenlignet med månedlig gjennomsnittlig dieselpris ved siste endring i energitillegget.   

For innland brukes dieselpris i Norge, for eksport/import sammenligner vi med våre viktigste handelsland (Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og UK). Justering skjer kun ved endring i dieselprisen utover +/- 4% fra forrige endring. Dersom snittøkningen i dieselpris fra en periode til neste er under 4%, blir det ingen endring i energitillegget. Prosentvis endring indeksjusteres i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 20% av totalkostnaden på nasjonale sendinger og 23,4% av totalkostnaden på internasjonale sendinger.

Marpol:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Bomomkostninger:

Ta kontakt med din salgskontakt for informasjon

Informasjon om ankomst- og avgangsdager jul og nyttår samt åpningstider. 

Til og fra Oslo

System Alliance Europe

System Alliance Europe er et samarbeid mellom førende, europeiske transportvirksomheter og er trendsettende omkring prosessoptimering og produktutvikling med særlig fokus på høy kvalitet samt kundenes individuelle krav.

Siden sin grunnleggelse i 2005 har SAE samarbeidet utviklet seg løpende. FREJA ble medlem i januar 2016 i de tre landene Danmark, Norge og Sverige og pt. består nettverket av 61 høyt effektive partnere med 203 kontorer i 32 europeiske land.

Kjernekompetansen i samarbeidet er forsendelse av stykkgods. Produktpaletten, som partnerne tilbyr ut over stykkgodsfrakt, inneholder omfattende logistikkløsninger til alle behov.

 

 

 

 

 

For å komme til SAE sin hjemmeside - trykk her

Våg å utfordre oss. Vi er klare. 

Med vår omfattende kunnskap og 30 års erfaring med logistikk og transportsystemer, finner vi alltid den beste løsningen for deg. Vi sørger for at lasten din kommer dit den skal; sikkert, til riktig tid, og innenfor kostnadsrammene. 

Har du et behov, har vi løsningen.

La oss hjelpe deg å finne løsninger for dine behov

Trenger du transport for last på vei, sjø eller i luft, eller løsninger for mer krevende prosjekter? Videresending eller logistikkløsninger for din bedrift?

Har du spørsmål eller kommentarer om våre tjenester? Er du interessert i virksomheten vår? Eller har du spørsmål om hvilke muligheter vi kan tilby?

Fyll ut skjemaet og ta kontakt med oss!

`