Corporate Social
Responsibility

 

FREJA Group er en 100 % privatejet nordisk virksomhed med strategiske velplacerede kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Kina. Vores primære ydelser er dedikerede transport- og logistikløsninger. FREJA beskæftiger primo 2017 ca. 600 ansatte i Norden, samt 5 i Kina.

FREJA vægter sit samfundsansvar højt, og det er en integreret del af den måde, FREJA driver forretning på. Det betyder, at ansvarlighed og ordentlighed er nøgleord i vores forretningsudvikling og branding. Konkret betyder det, at FREJA med en ansvarlig forretningsadfærd har fokus på arbejdspladsen og samfundet og til daglig søger at reducere miljøpåvirkningerne. FREJA lægger vægt på langvarige og gensidige relationer med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. 

I FREJA har vi forpligtet os til at sikre bæredygtighed, høj forretningsmoral og etik samt fuld integritet. Vi sikrer, at gældende lovgivning til stadighed bliver overholdt. FREJA har udarbejdet en ”Code of Conduct for Suppliers to FREJA”, som beskriver, hvad FREJA anser som god forretningsmoral og etik for alle underleverandører, som udfører transporter for FREJA.

For yderligere at systematisere og synliggøre vores CSR indsats har vi i foråret 2017 tilsluttet os FN’s Global Compact. I 2018 udgiver FREJA sin første fremskridtsrapport, som vil opfylde det danske lovkrav om CSR-redegørelse i årsrapporten.

FN’s Global Compacts 10 generelle principper

Menneskerettigheder

  1. FREJA støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  2. FREJA sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 

FREJA gør en aktiv indsats for, at organisationen afspejler ligebehandling og en inkluderende kultur. Vi arbejder derfor aktivt med mangfoldighed i forhold til køn, alder, etnicitet, handicap, seksuel orientering, tro og religion. Uanset potentiale, nationalitet og status skal disse behandles professionelt og med respekt for individuelle behov og ønsker. 

Arbejdsforhold

  1. FREJA opretholder foreningsfriheden og anerkender retten til kollektiv forhandling
  2. FREJA støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
  3. FREJA støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde
  4. FREJA tager afstand fra diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

FREJAnittens holdninger er værdigrundlaget for såvel det interne som eksterne samarbejde i virksomheden. FREJA har udover personalepolitikken, der regulerer ansættelsesforhold, også politikker, der fokuserer på det sunde arbejdsliv. Sundhedsordninger er implementeret for dels at forebygge fravær og nedsætte uundgåeligt fravær i virksomheden, dels at opretholde et sundt trivselsmiljø på arbejdspladsen.

For at sikre, at FREJA har de nødvendige videnressourcer har vi en HR strategi, der understøtter dette. Vi gennemfører intern uddannelse og motiverer medarbejdere til efteruddannelse. FREJA har klare vækstmål. Derfor er det væsentligt at kunne tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede videnressourcer i virksomheden.

Vi arbejder kontinuerligt på at nedbringe antallet af arbejdsulykker og sygefraværsdage.

Bestyrelsen, tillige med den daglige ledelse, arbejder ud fra at organisationen repræsenterer forskellige kompetencer, alder og køn og i øvrigt ikke er diskriminerende.

Koncernen har i dag ikke nogen kvinder repræsenteret i Bestyrelsen. Der arbejdes kontinuerligt på dette, og der vil ved fremtidig udskiftning af bestyrelsesmedlemmer eller udvidelse af bestyrelsen blive arbejdet aktivt mod at få inkluderet kvinder med rette kvalifikationer og kompetencer. Målet er, at der minimum er et kvindeligt bestyrelsesmedlem inden udgangen af 2019.

Miljø

  1. FREJA støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  2. FREJA tager initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  3. FREJA opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

FREJA Transport & Logistics i Danmark og Sverige er certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001:2015 and 9001:2015. 

Vi arbejder kontinuerligt med at reducere de største miljøpåvirkninger ved at reducere tomkørsel og optimere udlastningsgraderne på samtlige benyttede transportenheder.

FREJA stiller krav til fast tilknyttede underleverandører om at benytte minimum EURO 4 norm biler. Miljøcertificeringssystemet er med til at øge såvel leverandørers som medarbejderes og kunders bevidsthed om værdien af at følge de opstillede planer.

Implementeringen af elektroniske IT-løsninger er med til at begrænse papirforbruget i FREJA og hos kunderne. 

Vi arbejder kontinuerligt på at nedbringe vores samlede energiforbrug.

FREJA har et ledelsesmæssigt system, der dels sikrer registrering og opfølgning på kvalitets- og miljømæssige indsatsområder og afvigelser med henblik på at afhjælpe disse, dels sikrer, at vi konstant udvikler os i en positiv retning. Vi har opnået positive forbedringer på en række områder.

FREJA er AEO certificeret (Authorized Economic Operator) i EU landene. AEO er et system, der fokuserer på økonomi, told og sikkerhed.  

Økonomi- og forretningsanliggender     

  1. FREJA modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

FREJA har forpligtet sig til at sikre bæredygtighed, høj forretningsmoral og etik samt fuld integritet. Vi ved, at der er forskellige forretningskulturer rundt om i verden, og derfor skal vi kunne håndtere både nationale som internationale regelsæt. Vi har beskrevet etiske regler for medarbejderne. Ingen medarbejdere må modtage bestikkelse i form af gaver, lån eller fees.

Alle ansatte skal respektere FREJAs personalepolitikker og arbejdsmiljølovning, samt Code of Conduct.

Vi har tillid til, at vores udvalgte underleverandører, som udfører transporter for FREJA, efterlever kravene i FREJAs ”Code of Conduct for Suppliers to FREJA”, som entydigt definerer, hvad FREJA anser som god forretningsmoral og etik.

Link FN's hjemmeside

Du må gerne udfordre os. Vi kan godt klare opgaven. 

Med vores store viden om logistik- og transportsystemer samt vores 30 års erfaring kan vi finde den løsning, der passer bedst til dig. Vi sørger for, at din forsendelse kommer frem: tid tiden, sikkert og til en fornuftig pris.

Hvis du har et behov, så har vi en løsning. 

Lad os hjælpe med at finde den løsning, der passer til dig

Har du brug for transport til lands, til vands eller i luften? Eller har du brug for en løsning til en større projektforsendelse eller måske logistikløsninger til din virksomhed? Har du spørgsmål eller kommentarer til vores tjenester? Er du interesseret i vores virksomhed eller de muligheder, vi tilbyder?

Udfyld formularen og kontakt os i dag!